دکمه "افزودن به تقویم" به زبان خودتان

سفارشی کردن دکمه "افزودن به تقویم" به تناسب زبان خود با AddEvent بسیار آسان است. رویدادهای شما را می توان به Apple Calendar، Google Calendar، Outlook، Outlook.com و Yahoo Calendar اضافه کرد. دستگاه های تلفن همراه مانند Android، iPhone، Samsung و Windows نیز پشتیبانی می شوند. در زیر نمونه ای از دکمه به زبان رومانیایی آمده است.

در زیر ترجمه های دکمه "افزودن به تقویم" را خواهید دید.

اضافه کردن به تقویم 08/08/2024 08:00 AM 08/08/2024 10:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event Location of the event


About our automated add to calendar button for websites

This tool provides a quick and effortless way for your users to add your events to their calendars. When you add an “add to calendar” button to your website, you increase the likelihood that your users will add your event to their calendars by reducing the time and effort required to do so.

They will simply click the button, choose their desired calendar, and presto - your event is on their calendar! (Which, by the way, users view 12 times/day on average..). We make it easy for you to make it easy for your users, and more of your events on their calendars result in increased attendance to those events, which means good things for your company.

Documentation: Add to calendar button